Firma Dokumenty Ponuka Servis Kontakty
Vaše starosti ponechajte nám ...

 

Obch./rekl.  podmienky

Dodacie podmienky

 

Reklamacný poriadok

Tento reklamacný poriadok  je platný od 1.1.2009 a ruší platnost predchádzajúcich reklamacných poriadkov. Tento reklamacný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.pcprompt.sk  .

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamacný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu mezi kupujúcim a spolocnostou PC PROMPT, s.r.o (dalej len predávajúci). Kupujúcí je povinný sa zoznámit s Reklamacným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamacným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa za prevzatie tovaru okamžik jeho predania prvým prepravcom.
Ako doklad o záruke (zárucný list) vystavuje firma PC PROMPT, s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktura – dalej len zárucný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dlžka záruky, cena, množstvo, sériové císlo....).

II. Dlžka záruky

Zárucná doba zacíná plynút dnom prevzatia tovaru kupujícim, tj. dnom uvedeným na zárucnom liste. Zákonná zárucná doba je obecne 24 mesiacov* pre fyzickú osobu (bez ICO) . Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predlžit. Dlžka zárucnej doby je vždy vyznacená na zárucnom liste. 

V rámci zákonnej zárucnej doby se reklamácie riadia Obcianským zákoníkom s prihliadnutím k tomuto reklamacnému poriadku.

 * Výnimku môže tvorit tovar predávaný so zlavou (tovar poškodený , použitý,nekompletný atd.)


III. Zárucné podmienky

I. Kupující je povinný bezprostredne po prevzatí prekontrolovat spolu s dopravcom stav zásielky (pocet balíkov, neporušenost pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podla priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnút prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kupnou zmlouvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokial takto poškodenú zásielku kupující od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie  popísat v odovzdávacom protokole prepravcu.

II.       Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spolocnosti PC      PROMPT, s.r.o. , alebo autorizované servisné strediská , uvedené na stránke www.pcprompt.sk .

III.      V prípade, že tovar bol  zakúpený spotrebitelom s ICO musí kupující uplatnovat túto reklamáciu priamo a len v autorizovanom  servise.

IV.      Kupujúcí doloží platnost záruky predložením nákupného dokladu, pokial bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

IV.      Predávajúci nezarucuje plnú kompatibilitu predaných súcastí s inými, predávajúcim neschválenými súcastami, ani so softwarovými aplikáciami .

V.       Záruka sa nevztahuje na poruchy vzniknuté použitím nesprávného alebo chybného programového vybavenia , nesprávného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Dalej se záruka nevztahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zachádzaním, použitím a inštaláciou, které sú v rozpore s uživatelskou príruckou, alebo poškodením úcinkami prepetia v rozvodnej  sieti.

VI.      Záruka se nevztahuje na tovar s porušenými ochrannými pecatami, informatívnými nálepkami, sériovými císlami atd. Pecate a sériové císla sú neoddelitelnou súcastou výrobku a žiadnym spôsobom neobmedzujú právo zákazníka tovar používat a manipulovat s ním v plnom rozsahu toho, k cemu je tovar urcený.

 Dalej sa záruka nevztahuje na poškodenie vzniknuté :

a) mechanickým poškodením tovaru

b) elektrickým prepätím (viditelne spálené súciastky alebo plošné spoje)

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojo teplotou, prašnostou, vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je príamo predajcom alebo výrobcom urcené

d) neodbornou inštaláciou, požívaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) tovar bol poškodený  prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

VII. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný len  na chyby písomne uvedené kupujúcim (v reklamacnom formulári ).

LCD displej

Norma ISO 13406-2 - Každý LCD displej sa skladá z minimálne 2,35 milionov subpixelov alebo tranzistorov (15"), nie je z hladiska výrobných technológií prakticky možné predchádzat stratám pixelov. V predaji môžu byt  LCD s maximálne desiatimi vadnými pixelmi.

 

IV. Spôsob vybavenia  reklamácie

Ak sa jedná o poruchu   ktorú je možné odstránit, bude zariadenie opravené. Pokiat nie je oprava možná a povaha poruchy  nebrání obvyklému používaniu, môže se predávajúci s kupujúcim dohodnút na primeranej zlave z ceny tovaru. V prípade nemožnosti vyríešenia reklamácie  žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Za spolocnost  PC  PROMPT , s.r.o.

schválil

 

Igor Gašparovic

výkonný riaditel


E-mail: mailtn@pcprompt.sk    Tel:  +421 32 744 5155