Firma Dokumenty Ponuka Servis Kontakty
Vaše starosti ponechajte nám ...
   

Zárucný

Pozárucný

 

Zárucné opravy

Na všetky zariadenia predané našou spolocnostou sa vztahuje záruka podla vystaveného dodacieho listu. V zjednodušenej  forme  za  zárucný  list  sa môže  považovat aj  danový  doklad ( faktúra).

Na dodacom liste je uvedený presná názov zariadenia, kód výrobku, výrobné císlo, dátum predaja a dlžka záruky v mesiacoch . Pri reklamácii je tento doklad nutné predložit, aby sa predišlo nezrovnalostiam  v dobe trvania záruky .

Zariadenia sa reklamujú bud v sídle spolocnosti, alebo v stredisku Trencín (vid. „Konakty“). Snahou našej spolocnosti je reklamáciu vyriešit  bud okamžite, alebo v najkratšom možnom case .

V mnohých  prípadoch - ak je to technicky možné, poskytujeme na dobu potrebnú na vyriešenie reklamácie náhradné zariadenie bezplatne.

 


E-mail: mailtn@pcprompt.sk    Tel:  +421 32 744 5155